Ple en línia

3. Proposta d’acord d’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i convocatòria del concurs per a l’alienació de parcel·les municipals _Expedient 14722021..mp3 (19/05/2022)